2024 Ciro Silah Taşıma Rakamları.

91/1779 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında yönetmeliğin dokuzuncu maddesinin birinci fıkrasının 9 h bendinde, yıllık satış tutarı cirosu veya yıllık vergi tutarı her yıl bakanlıkça tespit edilecek miktara ulaşan gerçek kişi tacirlerle anonim şirketlerin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit üç şirketlerin idare ve temsilden sorunlu ortakları tarım satış kooperatifi ve tarım satış kooperatifleri birlikleri ile Türkiye tarım kredi kooperatifleri Merkez Birliği’nin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarına. Aynı maddenin birinci fıkrasının J bendinde bakanlıkça belirlenecek sözleşme bedeline ulaşan veya yapı, tesis, inşaat ve büyük onarım işleri ile fiilen ve bizzat uğraşan müteahhitlere, ortaklık veya şirket ise sorunlu ortaklardan en fazla iki kişiye. Hükümleri gereğince silah taşıma ruhsatı verilebilmektedir.

Buna göre: 1.01.2024 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 2023 yılı için, satış tutarı cirosu .120 milyon Türk Lirası veya kurumlar vergisi   2000.000 Türk Lirası Yada gelir vergisi 1000.000 Türk Lirası ve daha fazla ödeyen gerçek veya tüzel kişilere 2023 yılı iş bitirme belgesindeki toplam sözleşme bedeli 120.0000.000 Türk Lirası veya daha fazla olan müteahhitlere 91/1779 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmesi uygun görülmüş olup bu kişilerin silah taşıma ruhsatı alabilecekleri değerlendirilmiştir.

 

Paylaş: