2021 Yılı Ciro'dan Silah Taşıma Ruhsatı Almak . Ciro, Kurumlar Vergisi ve Gelir vergisi

Paylaş:

Silah ruhsatları için 01.01.2021 tarihinde itibaren alınacak yıllık harç miktarları 29.12.2020 tarih ve 31349 ( mükerrer ) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürüklüğe girmiştir. Yıllık satış tutarı (cirosu) veya yıllık vergi tutarı her yıl Bakanlıkça tespit edilecek miktara ulaşan gerçek kişi tacirlerle anonim şirketlerin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin idare ve temsilinden sorumlu ortakları, tarım satış kooperatifleri ve tarım satış kooperatifleri birlikleri ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcıları yönetmelik hükümlerine göre silah taşıma ruhsatı alabilir. Buna göre .01.01.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 2020 yılı sonu itibariyle yıllık satış cirosu Ciro miktarından 19,500.000 TL (on dokuz milyon beş yüz bin ) Yıllık kurumlar vergisi 310.000 TL (üçyüzonbin ) Gelir Vergisi 150.00 TL ( yüzellibin) ve daha fazlası ödeyen gerçek ve tüzel kişiler Ciro Miktarı nedeniyle silah taşıma ruhsatı alabileceklerdir.

DAHA AZ GÖSTER